Our services

«Թերմո-Ար» ՍՊԸ-ն հանդիսանում է 2004թ.-ին հիմնադրված «Թերմոռոս-Ար» ՍՊԸ-ի իրավահաջորդ կազմակերպություն: Այսօր «Թերմո-Ար» ընկերությունը ՀՀ արդյունաբերողների և գործարարների, ինչպես նաև ՀՀ ճարտարապետների և շինարարների միությունների պատվավոր անդամ է:

Ընկերության առաջնային խնդիրն է բնակչությանն ապահովել անվտանգ, հուսալի ջեռուցման համակարգերով, տեխնիկապես և էսթետիկորեն ներդաշնակ ջեռուցման սարքերով և մատուցել բարձրորակ ծառայություններ: «Թերմո-Ար» ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների և պատվոգրերի՝ իր առաջարկած ապրանքատեսականու և ծառայությունների բարձր որակի համար:

«Թերմո-Ար»–ն իրականացնում է նաև մեծ շինությունների ջեռուցման համար նախատեսված կաթսայատների կառուցման աշխատանքներ:

Following its main principle, which is strict adherence to all of the client's interests, and having the unique potential of the team of highly professional experts, "Termo-Ar" company provides the support manning of the equipment presented in our assortment. 

Warranty and service center of "Termo-Ar" company provides warranty and post-warranty service of the equipment and systems. Professionally trained and certified specialists, maintenance of required inventory of spare parts in its own warehouse, availability of hotline - all this allows ensuring a prompt resolution of all potential accidents associated with the operation, repair and replacement of obsolete equipment.

Installation of heating systems is the final step in the process of house heating. From the professionalism and well-planned actions of the installers and engineers depends the smooth operation of complex equipment in the boiler room. Much attention is paid to our company's professional installation and subsequent operation of the internal engineering systems of buildings and structures. Administration of production and technological processes in the installation and adjustment of engineering systems is conducted under the direction of: chief engineer service, design department consisting of a group of highly qualified engineers and installers who went through a course and received admission for the execution of work.

A distinctive feature of the Termo-Ar company is an integrated approach to solving customer problems. The professionalism of the company's employees allows us to carry out architectural, construction and engineering design of almost any facility - from warehouses to shopping, entertainment and sports complexes, from administrative buildings to industrial facilities, from multi-level garages to cottage villages with modern infrastructure.

The structure of Termo-Ar LLC includes a group of highly qualified designers under the leadership of the chief project engineer. The project team carries out work in such areas as: heating systems, hot and cold water supply, water disposal systems, industrial and domestic chemical water treatment, ventilation, air conditioning and refrigeration systems.

We offer complex engineering equipment, therefore the professionalism and continuous improvement of knowledge of our staff and equipment sellers is important for us. "Termo-Ar" company regularly holds seminars for partners, customers and employees of the company dedicated to the equipment of the European manufacturers. More than 50 employees of the company "Termo-Ar" are heating engineers, sellers, marketers and staff support units with years of experience and trained in enterprise- suppliers of the equipment.